Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Peeters Cooltech

Artikel 1 Algemeen

1. De ondergenoemde voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Peeters Cooltech  worden aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Peeters Cooltech houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan zowel consumenten als aan de zakelijke markt.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Peeters Cooltech: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
- Opdrachtgever: een ieder die met Peeters Cooltech in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
- Leveringen: goederen/producten en zaken als Airconditioners, omvormers en zonnepanelen als accessoires, en alle aanverwante zaken, evenals service en reparatie;
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Peeters Cooltech en opdrachtgever tot stand komt, alle (rechts)handelingen en wijzigingen van die overeenkomst.

Artikel 2 Offertes en bestellingen

1. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Peeters Cooltech niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
2. Peeters Cooltech behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren, dan wel vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Peeters Cooltech om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2 Een aanbieding of prijsopgave bindt Peeters Cooltech niet tot plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Peeters Cooltech is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, van de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
4. Peeters Cooltech kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Peeters Cooltech daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peeters Cooltech anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peeters Cooltech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument of opdrachtgever van het Peeters Cooltech aanbod.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod

Artikel 5 Prijzen

1. Alle prijzen van Peeters Cooltech zijn vrijblijvend. Ze zijn weergegeven in euro’s inclusief 21% omzetbelasting en exclusief verzendingskosten.

Artikel 6 Prijswijziging

1. Indien Peeters Cooltech met een consumenten opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt zal Peeters Cooltech de in het aanbod vermelde geldigheidsduur en prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet wijzigen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en andere wettelijke verplichtingen
2. Indien onze kosten na het sluiten van de overeenkomst stijgen door geldende omstandigheden, behoudt Peeters Cooltech zich het recht voor om de prijzen te mogen wijzigen tot het moment van levering, een en ander voor zover zulks niet bij wet is verboden.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Peeters Cooltech rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 Wijziging opdracht

1. Alle wijzigingen van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever worden aangebracht, die leiden tot hogere kosten dan dat was overeengekomen bij de prijsopgave, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
2. Alsnog verlangde wijzigingen van de opdracht na het verstrekken van deze, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Peeters Cooltech ter kennis zijn aangebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de eerder overeengekomen levertijd door Peeters Cooltech, buiten haar verantwoordelijkheid, worden overschreden.

Artikel 8 Annuleren

1. Indien de zakelijke opdrachtgever de opdracht wil laten annuleren of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, heeft Peeters Cooltech het recht om 25% van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten voor administratie en opslag e.d. in rekening te brengen.

Artikel 9 Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van Peeters Cooltech
2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Peeters Cooltech hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Peeters Cooltech uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien Peeters Cooltech gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Peeters Cooltech ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Peeters Cooltech een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Peeters Cooltech  schriftelijk ingebreken te stellen.
7. Peeters Cooltech heeft ten allen tijde het recht om de bestelling in gedeelten af te leveren.
8. De door Peeters Cooltech opgegeven levertijd is gebaseerd op de gegevens die door de toeleveranciers aan Peeters Cooltech zijn verstrekt, gezien Peeters Cooltech afhankelijk is van deze gegevens zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor het verschrijden van de aflevertermijn.

Artikel 10 Garantie

1. Peeters Cooltech garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook, de garantietermijn is 12 maanden op losse accessoires en 24 maanden op complete systemen of indien er anders is afgesproken.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Peeters Cooltech
3. De garantie zal komen te vervallen indien:
- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
- sprake is van gebreken door normale slijtage;
- de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is
4. Peeters Cooltech behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.
5. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende producten dienen aan Peeters Cooltech geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en indien bij levering aangeboden. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
6. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Peeters Cooltech het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dan geldende afschrijvings criteria om de dagwaarde te bepalen worden gehanteerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Peeters Cooltech is niet gehouden aan enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade of andere indirecte schade.
2. Peeters Cooltech is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden door onoordeelkundig, onjuist gebruik van de door Peeters Cooltech geleverde zaken.
3. Indien Peeters Cooltech aansprakelijk te stellen is, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de geleverde zaken.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de in van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Peeters Cooltech niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 12 Retourzendingen

1. Retourzendingen zonder eerder verkregen toestemming worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zonder toestemming worden op kosten van de afzender en op zijn risico opgeslagen of geweigerd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. De consumenten opdrachtgever welke producten ontvangt van Peeters Cooltech via koop op afstand kan gebruik maken van het herroepingsrecht. Consumenten opdrachtgevers kunnen tot 7 dagen na ontvangst van de producten zonder opgaaf van redenen een beroep doen op dit herroepingsrecht. De retour gestuurde producten dienen in nieuwstaat, ongebruikt en volledig functionerend en compleet met originele verpakking te zijn, bij een retourzending welke hier niet aan voldoet is Peeters Cooltech gerechtigd de zending te weigeren of kosten in rekening te brengen. Bij een retourzending welke conform de voorwaarden wordt geaccepteerd word het aanschafbedrag incl. evt. verzendkosten vergoed, de retour verzendkosten zijn voor kosten van de consumenten opdrachtgever.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van de opdrachtgever, het eigendom van Peeters Cooltech.

Artikel 14 Onderzoek, reclames

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Peeters Cooltech te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Peeters Cooltech met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Peeters Cooltech gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Peeters Cooltech en op de wijze zoals door Peeters Cooltech aangegeven. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 16 Betalingen
1. Betalingen dienen in het geval van vooruitbetaling, op de door Peeters Cooltech aan te wijzen bankrekeningnummer te worden voldaan. In het geval bij aflevering van de geleverde zaken (rembours), zal dit geschieden in contanten, of overboeking. In het geval dat Peeters Cooltech een factuur zendt, zal het op de factuur vermelde bedrag binnen acht dagen op vermelde giro of bankrekening moeten worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, zijn wij gerechtigd om voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever de desbetreffende factuur niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is Peeters Cooltech gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met 2% over dat bedrag.
4. Indien een product besteld moet worden vragen wij een 10% vooruitbetaling van het factuurbedrag met een minimum van € 50,-.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

1. Peeters Cooltech is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst
Peeters Cooltech ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Peeters Cooltech bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Peeters Cooltech op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Peeters Cooltech de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Peeters Cooltech behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien Peeters Cooltech aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. Indien door Peeters Cooltech geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Peeters Cooltech tegenover de Opdrachtgever beperkt tot wat in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Peeters Cooltech beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Peeters Cooltech niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peeters Cooltech of zijn ondergeschikten.

Artikel 20 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Peeters Cooltech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Peeters Cooltech niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Peeters Cooltech worden daaronder begrepen.
3. Peeters Cooltech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peeters Cooltech zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Peeters Cooltech ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peeters Cooltech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Peeters Cooltech is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Peeters Cooltech het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Peeters Cooltech en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Peeters cooltech